“ТИТАН-1” ЕООД е компания, която  от 2003 година се специализира  в облaстта на рециклирането на различни отпадъци, като:

 • Черни и цветни метали
 • Хартия и картон
 • Пластмаса
 • Излезли от употреба автомобили
 • Отпадъци от електронно и електрическо оборудване
 • За нас

  ТИТАН-1 EООД е дружество работещо в сферата на изкупуване, временно съхранение и сортиране на цветни метали, търговия с черни метали, третиране и търговия с хартия, събиране, обработка и търговия с пластмаса.

  Още информация ...

  Цели


  1. Екологосъобразно третиране на опасните отпадъци, постъпили в базите на дружеството.
  2. Спазване на действащите нормативни актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците.


  Още информация ...